Louis Lourioux (1874- 1930) Stoneware Vase – ‘Au Faune’